Neprehliadnite: Čo priniesla januárová novela zákona o odpadoch?

Neprehliadnite: Čo priniesla januárová novela zákona o odpadoch?

Zákon č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch priniesol od 1. januára 2018 niekoľko zmien pre výrobcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov, obalov a neobalových výrobkov. My vám prinášame prehľad tých najdôležitejších.

 

Pre výrobcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov

Výpoveď zo strany výrobcu

Výrobca je aj naďalej oprávnený ukončiť zmluvný s OZV bez udania dôvodov, a to ku koncu daného roka, t. j. k 31. decembru. Kým podľa predtým platnej legislatívy bolo výpoveď potrebné doručiť do 1. novembra toho istého roka, v ktorom mal byť zmluvný vzťah ukončený, podľa novej úpravy musí výrobca doručiť výpoveď OZV do 30. septembra toho istého roka, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený.

 

Zápis a zmeny údajov v Registri výrobcov vyhradeného výrobku

MŽP SR vykonáva zápis nového výrobcu vyhradeného výrobku do príslušného registra do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti. Od 1. januára 2018 však o vykonanom zápise nebude vydávať potvrdenie. Rovnako nebude MŽP SR vydávať potvrdenie ani v prípade zmien registrovaných údajov už registrovaného výrobcu (napr. pri zmene adresy, názvu spoločnosti a pod.). Z vyššie uvedených dôvodov vám teda nebude tieto potvrdenia zasielať ani SEWA, a.s..

 

Poskytovanie nových informácií o OEEZ

Výrobca EEZ musí aj naďalej poskytovať spracovateľovi pre každý typ nového elektrozariadenia, ktoré výrobca prvýkrát uviedol na trh, informácie o opätovnom použití OEEZ a informácie o správnom a environmentálne šetrnom spracovaní OEEZ. Od 1. januára 2018 musí manuál obsahovať aj informácie o údržbe, modernizácii, renovácii a recyklácii elektrozariadenia, informácie o súčiastkach a materiáloch, ktoré sa v elektrozariadení nachádzajú a informácie o umiestnení nebezpečných látok a zmesí v elektrozariadení.

 

Neprehliadnite

Povinnosti výrobcu batérií a akumulátorov zabezpečiť plnenie príslušných vyhradených povinností, a to najmä zabezpečiť spätný zber a zber použitých batérií a akumulátorov na miestach zberu v súlade so zákonom a ďalšie nakladanie s nimi, v danom kalendárnom roku nezanikajú ani vtedy, ak neuviedol na trh v SR v predchádzajúcom roku žiadne batérie a akumulátory.

 

Pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov

Rozšírenie definície

Definície výrobcov obalov a neobalových výrobkov sa rozšírili. Za výrobcu obalov je už považovaná aj fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu SR tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v SR.

Výrobca neobalových výrobkov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvného vzťahu (vrátane vzťahu uzatváraného na diaľku) vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR. Taktiež je to osoba, ktorá prepraví alebo si nechá prepraviť neobalový výrobok na územie Slovenska z iného členského štátu (t. j. z EÚ) alebo zo štátu mimo EÚ a uvedie ho na trh v SR.

Neprehliadnite

Ak výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov uvedie na trh SR v danom roku menej ako 100 kg obalov/neobalových výrobkov nemusí byť registrovaný v OZV, ale môže si povinnosti plniť individuálne. Zároveň sa na neho nevzťahujú niektoré povinnosti týkajúce plnenia informačných povinností, plnenia cieľov zberu a recyklácie a pod.

 

V prípade záujmu o doplňujúce informácie nás, prosím, kontaktujte.