Aktuálne: Nie všetky OZV spĺňajú podmienky

Aktuálne: Nie všetky OZV spĺňajú podmienky

Povinnosť plniť ciele zberu je kľúčová. A to nie len pre OZV. Hoci väčšinu povinností vyžadovaných legislatívou môže za výrobcu prebrať OZV, kľúčovú povinnosť – preukázať splnenie cieľov zberu a limitov – nie. Plnú zodpovednosť nesie výrobca.

 

SEWA, a.s. získala v júni 2016 autorizáciu pre činnosť OZV pre všetky tri komodity – elektro, batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky. Spolu s nami aj iné organizácie, ktoré mali do 3 mesiacov odo dňa platnosti autorizácie udelenej ministerstvom preukázať splnenie legislatívou vyžadovaných podmienok. Podľa ministra životného prostredia L. Sólymosa je pravdepodobné, že „budú také organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorým táto možnosť bude odňatá.“ Aký dopad môže mať situácia na samotných výrobcov?

V septembri začalo ministerstvo životného prostredia v zmysle platnej legislatívy preverovať splnenie zákonných podmienok u všetkých organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) – po starom u kolektívnych organizácií. Kľúčovou povinnosťou OZV je zabezpečenie dostatočne rozsiahlej zbernej siete, ktorá zaručuje splnenie vyhradených povinností v rozsahu súhrnného zberového podielu zastúpených výrobcov. Jednoducho povedané, tie OZV, ktoré nespĺňajú podmienky a nevedia plniť povinnosti výrobcov, tu už o mesiac nemusia byť. Prebiehajúca kontrola ministerstva sa zameriava na plnenie všetkých legislatívou predpísaných podmienok. V prípade nesplnenia „ministerstvo môže pristúpiť až k zrušeniu autorizácie na činnosť OZV,“ uviedlo ministerstvo prostredníctvom svojej hovorkyne (celé stanovisko MŽP SR si môžete prečítať tu). Už do konca tohto roka sa tak môže stať, že niektoré OZV o svoju autorizáciu prídu.

Povinnosť plniť ciele zberu je pritom kľúčová. A to nie len pre OZV. Hoci väčšinu povinností vyžadovaných legislatívou môže za výrobcu prebrať OZV, kľúčovú povinnosť – preukázať splnenie cieľov zberu a limitov – nie. Plnú zodpovednosť nesie výrobca.

Ak by sa aj ktorákoľvek OZV zaviazala, že za vás vyzbiera požadované množstvo odpadu a nesplnila by to, zodpovednosť nesiete vy. Preto je tak dôležité, aby bola OZV zodpovedným partnerom a vy ste mali istotu, že bude schopná preukázať požadované množstvá i autorizáciu nie len dnes, ale aj o mesiac.

SEWA, a.s. poskytuje služby svojim klientom už dvanásty rok. K lídrom na trhu patríme aj z hľadiska komplexnosti poskytovaných služieb. Okrem toho, že pre svojich členov zabezpečujeme plnenie všetkých povinností týkajúcich sa zberu a recyklácie, ako aj súvisiacich evidenčných, oznamovacích a iných povinností, poskytujeme aj novú službu splnomocneného zástupcu pre zahraničné subjekty. Pre našich členov tiež zabezpečujeme organizáciu propagačných a vzdelávacích aktivít, ktoré by podľa nového zákona mali výrobcovia realizovať sami. Navyše – ako člen skupiny European Recycling Platform ponúkame slovenským firmám kolektívne nakladanie v ďalších 18 krajinách.

Získanie autorizácie považujeme za potvrdenie našej doterajšej profesionality, ale aj za záväzok do budúcna. Hoci máme vytvorenú rozsiahlu zbernú sieť predovšetkým medzi podnikateľskými subjektami, neustále vyhľadávame nové príležitosti na jej rozšírenie. Každoročne aktívne oslovujeme školy, nemocnice, firmy a inštitúcie, ako aj obce s ponukou na odber vyradených elektrozariadení a použitých batérií.

 

V priebehu roku 2016 nám pribudlo 50 nových členov, čo predstavuje takmer 10 % celej členskej základne. Jedným z dôvodov takto vysokého medziročného nárastu počtu členov je široký rozsah povinností, ktoré výrobcom a predajcom elektrozariadení pomôže napĺňať iba etablovaný a spoľahlivý partner. Aj naďalej budeme pre vás partnerom, ktorému dôveruje viac ako 520 výrobcov a dovozcov elektrozariadení, čo nás robí najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre túto komoditu na Slovensku.