Čo požadovať od OZV?

V dnešnom blogu si posvietime na organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) a dovozcov elektrozariadení a čo všetko by ste od nich, ako od subjektov plniacich vaše povinnosti v zbere elektroodpadu, mali požadovať.

Ľudia, ktorí tak často neprichádzajú do styku so zberom elektroodpadu, by si mohli myslieť, že úlohou OZV je práve zber. Nie je to však úplne tak. Áno, zber elektroodpadu je jedným z kľúčových poslaní OZV. Ale ak si vyberiete tú najprofesionálnejšiu, bude pre vašu spoločnosť robiť oveľa viac.

Prvou, a zároveň najdôležitejšou povinnosťou, ktorá zo zákona vyplýva pre každého výrobcu či dovozcu elektrozariadení, je povinnosť zabezpečiť zber elektroodpadu a jeho recykláciu. V SEWA plníme ciele zberu, zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu za všetkých klientov v objeme, ktorý im stanovuje legislatíva. Táto povinnosť je preto základom požiadaviek na OZV. Z nej však vo väčšine prípadov vyplýva aj sekundárna povinnosť. Väčšina dovozcov, resp. výrobcov elektrozariadení je zároveň aj producentom obalov, a tiež batérií a akumulátorov.  Ich povinnosťou je zabezpečiť zber a recykláciu odpadov aj z týchto komodít, kvôli čomu musia uzavrieť väčšie množstvo zmlúv. Nemusí to byť problém, ak využijú služby, ktoré  OZV poskytne nad rámec. U nás v SEWA sme na tento účel vytvorili takzvaný one-stop shop. Znamená plnenie povinností výrobcu za všetky komodity v rámci jednej OZV, prostredníctvom jedného informačného systému

TIP pre vás: Potrebujete si preveriť, či máte povinnosti aj voči obalom a batériám? Alebo máte inú otázku, potrebujete poradiť? Zavolajte nám na telefónne číslo 02/4910 6824 a spolu to vyriešime.

Ďalšou z povinností, ktorú by ste mali od kvalitnej OZV očakávať, je administratíva. Myslíme tým všetky úkony spojené s registráciou, pravidelným ohlasovaním a evidenciou. Viac sme sa tejto téme venovali v prvej časti nášho blogu. V prípade, že si vyberiete skutočne dobrú OZV, vybaví za vás všetku administratívu podľa aktuálne platnej legislatívy. Vy sa zatiaľ môžete venovať svojmu core biznisu bez starostí o to, či ste vyplnili všetky formuláre správne alebo či ste na niektorý z množstva administratívnych úkonov náhodou nezabudli.

TIP pre vás: Overte si, či vám OZV poskytne aj služby navyše, ako napr. prvotná registrácia v Registri výrobcov vyhradeného výrobku na MŽP.

Okrem administratívy a zberu elektroodpadu musí OZV vykonávať aj propagačné a vzdelávacie aktivity zamerané na obyvateľov. OZV SEWA od svojho vzniku vzdeláva obyvateľov prostredníctvom edukačných článkov a príspevkov a od roku 2014 aj cez eko-výchovné projekty spojené so zberom elektroodpadu a použitých batérií: Vymeňte elektroodpad za lopty!, Zbierame použité batérie so Šmudlom, Ekovýchova na Junior festivale v rámci Ekotopfilmu, ElektroOpad-Dopad, e-Deratizácia.

TIP pre vás: Zasiela vám vaša OZV správu, report, alebo vás informuje iným spôsobom o plnení vašich vzdelávacích povinností?

Vymenovali sme si minimálne požiadavky, ktoré by ste mali mať na svoju OZV, a ktoré jej plynú priamo zo zákona o odpadoch. Dôležité sú tiež informácie o tom, ako sa organizácii darilo počas celej jej histórie, čo môžete zistiť napr. z výročných správ, bulletinov, zo správ finančných audítorov, resp. z finančných webových portálov, referencií od existujúcich klientov. Veľa napovie aj skutočnosť, či má OZV zavedený certifikovaný manažérsky systém a kto je zakladateľom, resp. majiteľom.

Dobrá OZV vám ponúkne aj niečo navyše. My v SEWA vám ponúkame informačno-vzdelávací servis pre klientov formou osobných stretnutí každú stredu, samozrejmosťou je aj telefonická a e-mailová podpora, newsletter a tiež Spravodaj SEWA, ktorý informuje o dôležitých zmenách v zákone. Ponúkame vám členstvo v European Recycling Platform, ktoré nám poskytuje prax a know how v oblasti spracovávania elektroodpadov na medzinárodnej úrovni. A v neposlednom rade je to transparentnosť našej spoločnosti. Všetky vzory zmlúv a cenníky sú verejne dostupné na našej webovej stránke, čím garantujeme všetkým klientom rovnaké podmienky.

Nabudúce si niečo povieme o tom, čo všetko by ste mali ako dovozcovia vedieť o komodite, ktorou je elektroodpad.