Povinnosti právnických osôb s elektroodpadom

AKTUALIZÁCIA

Zmeny platné od 01. 01. 2021

Výrobca obalov/neobalových výrobkov, ktorý ukončí zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov k 31. decembru bez udania dôvodu (§ 27 odsek 14 písm. a) druhý bod ), je povinný uzatvoriť nový zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom výpoveď podal. Táto povinnosť sa nevzťahuje na výrobcu obalov/neobalových výrobkov, ktorý od 1. januára nasledujúceho roka bude plniť vyhradené povinnosti individuálne.

Zmluva o plnení vyhradených povinností medzi výrobcom vyhradených výrobkov a OZV musí byť uzatvorená na dobu určitú a to najmenej na dobu dvoch kalendárnych rokov.

 

Zmeny platné od 01. 11. 2021

Výpoveď zo strany výrobcu vyhradeného výrobku organizácii zodpovednosti výrobcov musí byť odoslaná preukázateľným spôsobom (t. j. rozhodujúci je deň podania na pošte, čiže pečiatka pošty) do 20. augusta v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený.

 

Aj v súčasnosti je ešte mnoho takých, ktorí nevedia, ako sa správne zaobchádza so starými či nepoužiteľnými elektrospotrebičmi a že ich miesto nie je ani na skládke, ani v pivnici. Dnes si odpovieme na otázku, aké sú povinnosti právnických osôb v spojení s elektroodpadom.

Zákon pri problematike elektroodpadu rozlišuje tri skupiny právnických osôb a každej z nich ukladá rozdielne povinnosti. Prvými sú výrobcovia a dovozcovia, ktorí musia okrem administratívnych povinností zabezpečiť aj zber a recykláciu použitých zariadení. Druhou skupinou sú predajcovia elektra, ktorých povinnosťou je prevzatie starých zariadení pri kúpe nových. Tretími sú bežné firmy, školy a inštitúcie, ktoré musia vyriešiť, ako sa zbaviť elektroodpadu ekologicky napríklad pri ich výmene za novšie alebo pri vyraďovaní použitých. Zákon je najprísnejší práve na prvú spomínanú skupinu – na výrobcov a dovozcov elektrozariadení.

Samotný zákon o odpadoch, ktorého súčasťou je aj komodita elektroodpadu, bol od svojho vydania novelizovaný už päťkrát a pripravujú sa ďalšie. Napríklad od začiatku roka 2019 vstúpila do platnosti nová kategorizácia elektrozariadení, ktorá ich rozsah znížila z desiatich na šesť: zariadenia na tepelnú výmenu; obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm²; svetelné zdroje a malé IT a telekomunikačné zariadenia. Zvyšné dve kategórie sa nedelia podľa typu zariadenia či jeho hmotnosti, ale podľa veľkosti (dĺžka najdlhšej hrany). Detailnejšie informácie o týchto zmenách si môžete prečítať na našej webovej stránke.

Rastúce ciele zberu

Od roku 2021 pribudne ďalšia výzva, a tou bude zvýšený cieľ zberu. Ten bude musieť podľa európskej legislatívy dosahovať 65 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh počas predchádzajúcich troch rokov. Ak by si povinnosti chcel zabezpečovať výrobca/dovozca elektrozariadení sám, bolo by to pre neho finančne a časovo nevýhodné, najmä z dôvodu zabezpečovania ich zberu na celom území Slovenska. Z hľadiska nákladov, času, administratívy a personálneho zabezpečenia je výhodnejšie spolupracovať s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), akou je aj SEWA, ktorá sa o celý proces postará namiesto výrobcu/dovozcu.

Akýkoľvek spotrebič – televízor, chladnička alebo elektrická zubná kefka – je pri uvádzaní na trh zabalený v obale a zvykne obsahovať aj batérie. Aj za tieto komodity, okrem samotného spotrebiča, zodpovedá z hľadiska zákona o odpadoch dovozca. Sú to ďalšie povinnosti, na ktoré by mal myslieť. Teda, pokiaľ nie je členom SEWA. V prípade, že je členom našej organizácie, je to ďalšia z vecí, o ktorú sa postaráme.

Bezplatný odvoz elektroodpadu pre firmy a inštitúcie

Ak ste firma alebo inštitúcia, starý či vyradený elektroodpad môžete kedykoľvek nahlásiť na odvoz v rámci projektu e-Deratizácia. Ten vám do 7 dní od nahlásenia cez našu webstránku bezplatne odvezieme priamo z vašich priestorov. Vystavíme vám zároveň všetky potrebné potvrdenia a doklady o ekologickej likvidácii, vrátane „Zeleného certifikátu“. Slúži ako potvrdenie, že ste spoločnosťou s aktívnym prístupom k ochrane životného prostredia.

Veríme, že sme vám o trochu viac objasnili povinnosti právnických osôb v súvislosti s elektroodpadom.

Chcem odviezť elektroodpad z mojej firmy, školy, inštitúcie