Povinnosti pri dovoze a predaji elektrozariadení

5 krokov k bezproblémovému podnikaniu s elektrozariadeniami

 

Sprievodca povinnosťami voči životnému prostrediu pri predaji elektrozariadení (aj prostredníctvom internetu)

Ak dovážate alebo predávate elektrozariadenia (čiže čokoľvek, čo funguje na elektrinu zo zásuvky alebo na batériu), máte viacero povinností aj voči Zákonu o odpadoch. Tento materiál vám prináša základné informácie týkajúce sa dovozu, výroby a predaja elektrozariadení cez internet či v kamenných predajniach. Problematika nakladania s odpadmi je komplikovaná a v praxi predstavuje pre obchodníkov, distribútorov a dovozcov značnú záťaž. Tento sprievodca vám preto pomôže rýchlo sa v nej zorientovať a poradí vám, ako si splniť zákonné povinnosti. Vy sa tak budete môcť naplno sústrediť na obchod. Nájdete tu tiež praktické rady na zvýšenie kvality spotrebiteľského servisu a spokojnosti vašich zákazníkov.

Dozviete sa:

  • Aké povinnosti máte, ak elektrozariadenia vyrábate/dovážate a následne predávate.
  • Ktoré povinnosti sa vás týkajú, ak ste výlučne predajca/distribútor elektrozariadení.
  • Praktické príklady.

 

Ste predajca a súčasne dovozca/výrobca elektrozariadení?

Ak predávate a zároveň aj dovážate elektrozariadenia zo zahraničia, resp. vyrábate elektrozariadenia, musíte podľa Zákona o odpadoch uskutočniť nasledovné kroky:

 

KROK 1:

Zapíšte sa do Registra výrobcov elektrozariadení Ministerstva životného prostredia SR

Ak samostatne dovážate a predávate elektrozariadenia, musíte sa zaregistrovať v Registri výrobcov elektrozariadení Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) ešte pred uvedením elektrozariadení na trh.

Výhody partnerstva so SEWA

Klientov SEWA registrujeme automaticky do štátnych registrov za všetky komodity, ktoré si cez nás plnia. Stačí vyplniť online registračný formulár a všetko ostatné zariadime my.

 

 

KROK 2:

Zabezpečte zber a recykláciu elektroodpadu.

Výrobcovia, dovozcovia a predajcovia elektrozariadení (biela a čierna technika, počítače, svietidlá, nástroje, hračky a pod.) sú povinní plniť zákonné povinnosti buď individuálne alebo kolektívne, to znamená, že môžu uzatvoriť zmluvu s niektorou organizáciou zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“). Je to pre nich výhodné, pretože OZV pre nich plní komplexnú agendu a administratívu vyplývajúcu zo Zákona o odpadoch.

Výhody partnerstva so SEWA

Zabezpečenie tejto povinnosti prostredníctvom OZV SEWA teda znamená výrazne ľahší život: pomôže vám s celou administratívou – od registrácie do Registra výrobcov na MŽP SR, cez nahlasovanie počtov predaných výrobkov, až po hlásenie o množstve zberu na MŽP SR. A samozrejme, budeme pre vás vykonávať zber elektroodpadu prostredníctvom vlastnej zbernej siete po celej SR a zabezpečovať jeho recykláciu u autorizovaných spracovateľov. Postaráme sa vám tiež o odvoz elektroodpadu, ktorý ste vyzbierali od svojich zákazníkov.

POZOR! Ak si ako výrobca/dovozca svoje povinnosti v zbere a recyklácii neplníte, hrozí vám pokuta až do výšky 350 000 €. Spolupráca s OZV v tejto oblasti vám tak pomôže sa tejto pokute vyhnúť.

 

Koľko elektroodpadu musíte vyzbierať?

Výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení musia zbierať elektroodpad a plniť limity zberu a recyklácie, ktoré sa počítajú z množstiev elektrozariadení uvedených na trh. Minimálne množstvo, ktoré musíte vyzbierať, je odvodené z množstva elektrozariadení, ktoré uvediete na trh. Ďalej zákon určuje, aké percento z priemernej hmotnosti vyzbieraného odpadu sa musí zhodnotiť a recyklovať.

Výhody partnerstva so SEWA

Klienti OZV SEWA po skončení štvrťroka zadajú do IS množstvá elektrozariadení uvedené na trh za predchádzajúci kvartál a všetky povinnosti so zberom a recykláciou elektroodpadu za nich vyrieši SEWA.

 

Radi vám vysvetlíme všetky povinnosti súvisiace s registráciou, zberom a recykláciou elektroodpadu a splníme ich za vás.

Kontakt: sewa@sewa.sk;+421 (02)4910 6824

 

 

KROK 3:

Uvádzajte recyklačný poplatok viditeľným spôsobom

Dovozca (aj distribútor a predajca) elektrozariadení určených na použitie v domácnosti má povinnosť viditeľným spôsobom uvádzať recyklačný poplatok za daný typ elektrozariadenia pri jeho predaji. Zákon ďalej stanovuje, že jeho výška nesmie presiahnuť najlepší odhad nákladov na jeho ekologickú likvidáciu a rovnaký recyklačný poplatok uvádzajú pre dané elektrozariadenie aj ďalšie subjekty v distribučnom reťazci až po predajcu.

Výhody partnerstva so SEWA

SEWA stanovuje presnú výška recyklačného poplatku podľa typu elektrozariadenia za kus (nie za kg) a výrobca/dovozca alebo predajca nemusí administratívne náročne stanovovať samostatne jeho výšku (prepočtom sadzieb, priemernými váhami atď.). Prenesením tejto kusovej sadzby recyklačného poplatku do celého distribučného reťazca je zákonná povinnosť naplnená.

 

Radi vám pomôžeme nastaviť recyklačné poplatky viditeľným spôsobom v súlade s platnou legislatívou. 

Kontakt: sewa@sewa.sk;+421 (02)4910 6824

 

 

KROK 4:

Uistite sa, či sa na vás nevzťahujú aj povinnosti súvisiace s batériami a obalmi.

Elektrozariadenie uvádzané na trh je zvyčajne zabalené v obale a jeho súčasťou je aj batéria (samostatná alebo už zabudovaná napr. v smartphone). Aj na obaly a batérie sa vzťahujú viaceré obdobné povinnosti ako na elektrozariadenia (registrácia na MŽP, zabezpečenie limitov zberu a recyklácie a iné).

Výhody partnerstva so SEWA

SEWA plní pre svojich partnerov aj povinnosti súvisiace s obalmi a batériami v rámci tzv. „One-stop shop“ riešenia spolu s elektrozariadeniami.

 

Radi vám komplexne, na jednom mieste, pomôžeme vyriešiť povinnosti za elektrozariadenia, obaly a batérie v súlade s platnou legislatívou. 

Kontakt: sewa@sewa.sk;+421 (02)4910 6824

 

 

KROK 5:

Odoberajte použité elektrozariadenia od vašich zákazníkov

Predajne elektrozariadení sú povinné bezplatne uskutočňovať odber starých spotrebičov (tzv. spätný zber) od zákazníkov:

  1. pri kúpe nového spotrebiča systémom kus za kus;
  2. v prípade veľmi malého elektroodpadu (do 25 cm) aj bez povinnosti zakúpenia nového produktu, ak je veľkosť predajnej plochy vyhradená elektrozariadeniam min. 400 m2.

POZOR! Aj internetový predajca (obchod) je povinný zabezpečiť aspoň jedno miesto spätného zberu v mieste výdaja tovaru alebo skladu, resp. na inom dohodnutom mieste.

 

Tip:

Viaceré internetové obchody aj kamenné predajne dnes poskytujú svojim zákazníkom možnosť odvozu starého spotrebiča spolu s dovozom nového. Je to zákazníkmi čoraz viac vyhľadávaná a obľúbená služba, ktorá navyše prispieva k ochrane životného prostredia. Ak váš obchod ponúkne spotrebiteľom obe možnosti zberu (pri osobnom odbere aj pri doručení kuriérom), môžete sa tešiť na viac spokojných zákazníkov.

 

Výhody partnerstva so SEWA:

Nemusíte mať obavu čo spraviť so spätne odobratými elektrozariadeniami od vašich zákazníkov. Z vášho skladu ich odvezieme a zabezpečíme ekologickú likvidáciu. Naviac vám za všetky takto odovzdané použité elektrozariadenia zaplatíme.

 

Radi vám budeme pravidelne odvážať nahromadené použité elektrozariadenia.

Kontakt: info@sewa.sk;+421 (02)4910 6827

 

 

Praktické príklady:

Sme subjekt registrovaný v Poľsku, ktorý tovar predáva cez internet slovenským zákazníkom. Vzťahuje sa na nás povinnosť registrácie na Ministerstve životného prostredia SR alebo v OZV?

Povinnosti týkajúce sa zberu a recyklácie elektroodpadu majú aj zahraniční výrobcovia/dovozcovia elektrozariadení. Podľa zákona sú to výrobcovia elektrozariadení so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, ktorí v rámci svojej podnikateľskej činnosti, na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, predávajú elektrozariadenie priamo používateľovi v Slovenskej republike.

Teda v prípade, že dovážate elektrospotrebiče, spotrebnú elektroniku či iné elektrozariadenia priamo konečným spotrebiteľom, vzťahujú sa na vás povinnosti výrobcu elektrozariadení (registrácia, zber a ďalšie povinnosti).

 

Zákazník nám chcel vrátiť starú mrazničku, ktorá bola dosť zničená a chýbal jej kompresor. Keďže bol zákazník veľmi problémový, nakoniec sme ju prebrali. Sme naozaj povinní odobrať od zákazníka spotrebič v akomkoľvek stave?

Predajne, ako aj distribútori (aj e-shopy), môžu v zmysle zákona odmietnuť prevziať starý spotrebič od zákazníka v prípade, ak je neúplný alebo neobsahuje základné komponenty (čiže motor, kompresor…), predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu alebo môže poškodiť či znečistiť priestory predajcu – napríklad, ak zákazník nevypustil vodu z filtra práčky alebo nevyčistil starú chladničku od zvyškov jedla. V prípade takto poškodenej chladničky je však z hľadiska ochrany životného prostredia menším zlom, ak takúto chladničku od zákazníka preberiete, pretože jej ekologickou recykláciou sa dá zabrániť úniku zvyšku freónu, ktorý sa nachádza v jej chladiacich okruhoch do ovzdušia.

 

Súčasťou našej ponuky v internetovom obchode sú aj náramkové hodinky. Predpokladám, že v tomto prípade nejde o elektroodpad.

Nie je to tak. Všetko, čo doma používate a funguje na elektrinu (či už na batérie alebo cez kábel a zásuvku), sa vo chvíli vyradenia stáva elektroodpadom, ktorý je nutné zlikvidovať ekologicky. Preto aj náramkové hodinky s batériou patria medzi malé domáce spotrebiče.

 

Kto nám pomôže s vyzbieraným elektroodpadom z našej predajne? Kto sa postará o recykláciu?

SEWA vám s vyzbieraným elektroodpadom a batériami rada pomôže a zabezpečí odvoz a ekologickú likvidáciu. Navyše, za odovzdaný elektroodpad vám zaplatíme odmenu.

 

Príručku pre výrobcov elektrozariadení si môžete stiahnuť tu:

Povinnosti pri dovoze elektrozariadení a ich predaji

5 krokov k bezproblémovému podnikaniu  s elektrozariadeniami