Zber elektroodpadu zo škôl

Aj školy a vzdelávacie inštitúcie sú pôvodcovia elektroodpadov. A to vo chvíli, keď sa potrebujú zbaviť starého alebo nefunkčného elektrozariadenia. V tomto prípade sú podľa platnej legislatívy povinné nakladať s elektroodpadom v súlade so zákonom o odpadoch a odviezť ho na zberný dvor. 

Školám však s touto povinnosťou vznikajú personálne, časové a finančné náklady na prevoz. SEWA im ponúka smart riešenia – zber elektroodpadu zo škôl, vďaka ktorým ušetria nielen čas a financie, ale školy sú za zbery aj odmeňované. Celý proces je veľmi jednoduchý a rýchly. Prostredníctvom online formulára zašlú žiadosť o odvoz elektroodpadu alebo použitých batérií. Do 10 pracovných dní je zrealizovaný odvoz nahlásených elektrospotrebičov kdekoľvek na Slovensku. Tie stačí len v deň odovzdania naložiť do pristaveného vozidla. V priebehu mesiaca príde škole/škôlke emailom potvrdenie o ekologickom zhodnotení elektroodpadu. Slúži aj ako podklad pre účtovníctvo.

 

Vymeňte elektroodpad za lopty

Za vyzbieraný elektroodpad a batérie sú školy a vzdelávacie inštitúcie odmeňované športovými potrebami. Lopty, švihadlá i lietajúce taniere môžu využiť v rámci športovej prípravy. Čím viac elektroodpadu škola jednorazovo odovzdá, tým pestrejší mix odmien získa.

Hlavnou myšlienkou je vypestovať u detí návyky správneho zaobchádzania s elektroodpadmi a použitými batériami. Zber elektroodpadu zo škôl realizujeme od roku 2014 a do projektu sa zapojilo 524 školských a vzdelávacích inštitúcií v rámci celého Slovenska. Súčasťou odmeny je aj séria edukačných audio nahrávok „Nehádžme všetko do jedného vreca“, z ktorej sa dozvedia zaujímavosti z oblasti triedenia jednotlivých zložiek odpadov.

 

Okrem odvozu elektroodpadu a použitých batérií SEWA ponúka školám a škôlkam vzdelávacie programy, ktorými zvyšuje povedomie o správnom triedení odpadov a potrebe recyklácie už u tých najmenších detí.

 

Zbierame použité batérie so Šmudlom

Projekt určený pre škôlkárov a prvákov na základných školách, v rámci ktorého sa hravou formou spolu s neposlušným Šmudlom učia, ako správne triediť odpad (papier, plast, sklo, kov a elektroodpad). V rámci eko-výchovy sa deti dozvedia, prečo nesmú vyhadzovať staré batérie do obyčajného koša alebo voľne do prírody a zistia, čo sa stane s batériami potom, ako ich vyhodia do správnej zbernej nádoby. V rámci projektu deti spolu s rodičmi zbierajú použité batérie do papierových krabičiek (B-boxov), ktorých zber následne zabezpečí SEWA, a.s.

Projekt je bezplatný pre MŠ v Bratislave, Nitre, Trnave, Prievidzi, Banskej Bystrici, Zvolene a Košiciach.

 

ElektroOdpad-Dopad

Eko-výchovný projekt, ktorý odštartoval v školskom roku 2017/2018, má formu rovesníckeho vzdelávania. Zameriava sa na základné a stredné školy. Jeho hlavnou myšlienkou je priblížiť žiakom životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby až po recykláciu. Každá škola vzdeláva svoju školskú komunitu a blízku komunitu prostredníctvom akčného tímu zloženého z jedného pedagóga a dvoch žiakov na témy predchádzania vzniku odpadov, znižovania spotreby, výberu vhodného elektrospotrebiča či dopadov elektroodpadov na životné prostredie. Počas troch ročníkov sa do projektu zapojilo 37 základných a stredných škôl a spolu vyzbierali viac ako 26 ton elektroodpadu.

 

Po skončení kalendárneho roka každá škola, ktorá odovzdala elektroodpad alebo použité batérie, získa aj Zelený certifikát potvrdzujúci jej aktívny prístup k ochrane životného prostredia.