Plnenie zákonných povinností výrobcov elektrozariadení

Služba určená pre výrobcov elektrozariadení (dovozcov a predajcov), ktorí uvádzajú na trh elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky a chcú sa zbaviť administratívnych starostí.

Ako to funguje?

výrobca elektrozariadení

Vyplňte online registračný formulár

Podpíšte nami zaslanú zmluvu

Zaregistrujeme vás do štátneho registra výrobcov

A čo ďalej?

Nahlásite množstvo
výrobkov uvedených na trh

štvrťročne

  • vždy po skončení štvrťroka zadáte množstvá výrobkov uvedených na trh do informačného systému
  • následne obdržíte faktúru za jednotlivé komodity podľa nahlásených množstiev
zákon o odpadoch
Obdržíte potvrdenie o plnení
legislatívnych povinností

ročne

Po ukončení roka vám zašleme:

  • Certifikát o plnení legislatívnych povinností
  • Podiel člena – množstvá odpadu relevantnej komodity (elektroodpad, batérie, obaly), ktoré sme za vás vyzbierali a recyklovali

Je to všetko?

Áno, skutočne je to s nami veľmi jednoduché!

Prečo si nás vybrať?

Rovnaké podmienky pre všetkých

Všetci klienti majú rovnaké zmluvné podmienky bez rozdielu veľkosti firmy alebo objemov uvedených na trh.

Férové ceny

Najnižšie reálne dosiahnuteľné ceny na trhu. Naše poplatky pravidelne prehodnocujeme.

Profesionalita

Garancia plnenia povinností včas a v súlade s legislatívou.

Informovanosť a otvorenosť

Poradenstvo, monitoring legislatívy, informačný servis a vzdelávanie.

Stabilita a dôvera

Viac než 13 ročné skúsenosti a 600 spokojných klientov.

Čo získate službou „one-stop shop“?

Úsporu administratívnych nákladov – „pod jednou strechou“ ponúkame plnenie zákonných povinností pre elektoodpad, batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky, ktoré musí výrobca elektrozariadení plniť.

Efektívne riešenia vašich zákonných povinností na základe viac než 15 ročných odborných skúseností a know-how.

Pomoc pri plnení dodatočných povinností – uvádzanie recyklačných poplatkov viditeľným spôsobom.

Stabilného partnera, ktorému dôveruje viac než 700 výrobcov elektrozariadení (SEWA je počtom členov a komplexnosťou služieb najväčšia Organizácia zodpovednosti výrobcov na trhu), 400 výrobcov batérií a akumulátorov a 300 výrobcov obalov a neobalových výrobkov.

Prístup k plneniu zákonných povinností v iných krajinách – SEWA je členom European Recycling Platform, ktorá okrem SR poskytuje služby kolektívneho plnenia v ďalších 32 krajinách.

Podporu a poradenstvo – včasné informovanie o legislatívnych zmenách.

Certifikát o plnení zákonných povinností – užitočný pri súťažiach a verejných obstarávaniach.

Vďaka dosahovaniu úspor z rozsahu vieme poskytovať nákladovo efektívne služby pre elektroodpad, batérie, obaly a neobaly.

 

Aké sú naše zásady?

  • Ponúkame najnižšie reálne dosiahnuteľné ceny na trhu.
  • Všetci naši členovia majú rovnaké a nediskriminačné podmienky.
  • Poplatky sú konečné a verejne dostupné na našej webovej stránke.
  • Naše poplatky neustále prehodnocujeme.
  • Podporujeme hospodársku súťaž.

Zameriavame sa na potreby našich klientov a zaručujeme im vysokú kvalitu poskytovaných služieb v súlade s našimi firemnými hodnotami.

Ako prvá organizácia zodpovednosti výrobcov sme v roku 2007 implementovali integrovaný manažérsky systém pre kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť a ochranu pri práci (ISO 9001,14001,OHSAS 18001). V rovnakom roku sme splnili podmienky pre registráciu v schéme EMAS (nástroj environmentálneho manažérstva), ktorej cieľom je verejne deklarovať a zlepšovať naše environmentálne správanie.

EMAS SEWA
9001
14001
18001
Výrobca elektrozariadení
je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane zásielkového obchodu a internetového predaja
a) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a vyrába elektrozariadenia pod svojím menom alebo ochrannou známkou, prípadne si dá elektrozariadenia navrhnúť alebo vyrobiť, a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou,
b) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky opätovne predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na elektrozariadení nachádza značka výrobcu podľa písmena a),

c) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti na trh Slovenskej republiky elektrozariadenia z iného členského štátu alebo z iného ako členského štátu,

d) predáva na území Slovenskej republiky elektrozariadenia prostriedkami diaľkovej komunikácie priamo domácnostiam alebo aj iným používateľom a má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte alebo v inom ako v členskom štáte (ďalej len „zahraničný výrobca elektrozariadení“),
e) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzatváranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v inom členskom štáte (ďalej len „diaľkový výrobca elektrozariadení“).
9001
14001
18001

Máte doplňujúce otázky?

Kontaktujte nás!

Formulár nie je určený na objednávanie odvozu elektroodpadu. Pre odvoz elektra kliknite sem.

Chcete sa stať členom?

Registrujte sa!

Pre registráciu prosím vyplňte nasledujúci registračný formulár.

registrovať sa