Odporúčané enviromentálne poplatky

Odporúčané environmentálne poplatky

Environmentálny poplatok predstavuje odhadované náklady za ostatný odpad (mimo elektroodpadu) súvisiacie s daným elektrozariadením (obal, návod, batéria). Jeho uvádzanie nie je povinné.

Výrobcovia (dovozcovia) elektrozariadení sú zo zákona povinní uvádzať viditeľným spôsobom iba recyklačný poplatok, ktorý slúži na úhradu nákladov súvisiacich s elektroodpadom. Ostatné náklady na odpad súvisiace s daným elektrozariadením (obal, batéria, manuál) nie sú súčasťou tohto poplatku. Pre výrobcov, ktorí majú záujem uvádzať aj tieto ostatné náklady viditeľným spôsobom (nie je to legislatívna povinnosť), SEWA pripravila odhadovaný prepočet týchto nákladov v EUR za KUS elektrozariadenia, tzv. „Environmentálny poplatok“.