Táto skupina výrobkov zahŕňa chladničky, mrazničky a všetky zariadenia obsahujúce chladiace zariadenia, ako sú chladiče vody. Niektoré spotrebiče obsahujú tiež chladivá plynov klasifikovaných ako látky poškodzujúce ozónovú vrstvu (freóny), ako sú chlórfluórované uhľovodíky (CFC), čiastočne fluórové uhľovodíky (HFC) a hydro-chlórofluorokarbóny (HCFC), ktoré sú už zakázané.
Tieto plyny sú zachytené a spracované v špecializovaných recyklačných zariadeniach. Spracovanie chladiacich zariadení zahŕňa rad procesov: dekontaminácia kompresorov a spracovanie izolačnej peny na získanie olejov (kompresory) a freónov (kompresory a izolačná pena).  Vyseparované kovy a plasty z procesu drvenia sú znovu použité pre nové produkty. Olej a freóny sú likvidované v špecializovanom spracovateľskom procese.

Máte doplňujúce otázky?

Kontaktujte nás!

Kontaktný formulár

*povinné údaje