Vymeňte elektroodpad za lopty aj v roku 2021!

Vymeňte elektroodpad za lopty aj v roku 2021!

Ste škola alebo vzdelávacia inštitúcia a máte nepotrebné alebo pokazené elektrozariadenia, ktorých sa potrebujete zbaviť? Odovzdajte ich nám, v rámci projektu Vymeň elektroodpad za lopty!

Je to veľmi jednoduché! Zhromaždite elektroodpad na jedno miesto, zašlite elektronickú žiadosť o odvoz a počkajte na notifikačný email s presným dátumom odvozu.

Objednať bezplatný odvoz elektroodpadu a použitých batérií

 

Za odovzdaný elektroodpad získate mix športových potrieb. Čím viac elektroodpadu odovzdáte v rámci jedného odvozu, tým viac športových odmien získate.

Zbierajte elektroodpad a získajte športové potreby!

 

V roku 2020 sa do projektu Vymeň elektroodpad za lopty! zapojilo 94 škôl a vzdelávacích inštitúcií z celého Slovenska, ktoré nám spolu odovzdali takmer 54 ton elektroodpadu. Školám sme zaslali 490 kusov športových potrieb.

KTO sa môže zapojiť?

Všetky školy a vzdelávacie inštitúcie na celom území Slovenska:
• materské školy
• základné a stredné školy
• vysoké školy
• základné umelecké školy
• jazykové školy
• školské internáty
• reedukačné zariadenia
• detské domovy a internáty
• centrá voľného času
• ostatné inštitúcie, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí a mládeže

 

ČO zbierame?

Staré elektrozariadenia a použité batérie (nie automobilové).

 

KEDY nám môžete odovzdať elektroodpad a použité batérie?

Počas celého roka 2021.

 

PREČO zbierať s nami?
  • bezplatný odvoz elektroodpadu a použitých batérií priamo z vašich priestorov
  • vystavíme vám potvrdenie pre účely odpisov majetku a účtovníctva*
  • získate športové potreby podľa vyzbieraného množstva
  • navyše vám pribalíme sériu audio nahrávok „Nehádžme všetko do jedného vreca“ o správnom triedení komunálnych odpadov, ktorú môžete využiť v rámci eko-výchovy alebo v školskom rozhlase
  • získate Zelený certifikát vrátane loga**,(môžete si ho umiestniť na svoj web) potvrdzujúci váš aktívny prístup k ochrane životného prostredia
  • 1 ks futbalky navyše, ak spolu s elektroodpadom odovzdáte 100 kg použitých batérií (nie automobilové)
  • chránite životné prostredie a šetríte nerastné suroviny – elektroodpad, ktorý nám odovzdáte neskočný na skládkach, ale v recyklačných závodoch, kde sa z neho vyrobia druhotné suroviny

 

Kampaň v číslach (2014 – 2020)
  • elektroodpad odovzdalo 618 škôl a výchovno-vzdelávacích inštitúcií nám odovzdalo elektroodpad
  • odviezli sme viac ako 380 ton elektroodpadu
  • rozdali sme 2 183 kusov športových potrieb

 

*Ak sú elektrozariadenia evidované v majetku organizácie, pri ich vyraďovaní je potrebné myslieť aj na potvrdenie o recyklácii pre účely odpisov majetku a účtovníctva. Potvrdenie vystavené organizáciou oprávnenou na zber a likvidáciu elektroodpadu od vás môže vyžadovať prípadná kontrola zo strany štátnych orgánov. Organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA Vám vystaví doklad potvrdený spracovateľom a zabezpečí odvoz elektroodpadu na zberný dvor, resp. k spracovateľovi bezplatne.

**Všetky subjekty, ktoré nám odovzdajú elektroodpad a použité batérie v priebehu roka 2021 získajú Zelený certifikát a logo do konca apríla 2022 .