Kampane a projekty 2019

Spoločne s našimi partnermi prostredníctvom eko-výchovných projektov vzdelávame deti a mládež a šírime myšlienku ochrany životného prostredia. Cieľom našich projektov je prepojiť teóriu s praxou a vypestovať u detí správne návyky. Chceme, aby sa deti naučili nielen správne zaobchádzať s odpadmi, ale aby vedeli, že dôležité je odpadom predchádzať a keď vznikne ako sa s ním vysporiadať s čo najmenšími dopadmi na ekosystém.

Aktivity z uplynulých rokov

Zbierame použité batérie so Šmudlom 2 eko-výchovný program spojený so zberom batérií určený pre deti predškolského veku v spolupráci s Daphne. Do projektu sa v šk. roku 2018/2019 zapojilo 104 materských škôl a 3 400 detí sa zúčastnilo výuky spolu so Šmudlom.

ElektroOdpad-Dopad 2018/2019 – projekt rovesníckeho vzdelávania v spolupráci so Živicou pre základné a stredné školy zameraný na životný cyklus elektrospotrebičov, cieľom ktorého je naučiť deti a mládež k zodpovednému správaniu pri nákupe elektrospotrebičov a pri nakladaní s elektroodpadom. Do projektu bolo zapojených 12 škôl.

Nehádžme všetko do jedného vreca – audio-vzdelávacia séria zameraná na správne triedenie odpadov určená pre žiakov základných a stredných škôl. Obsahuje 7 samostatných nahrávok, z ktorých sa poslucháči dozvedia, ako správne nakladať s elektroodpadom, použitými batériami a s odpadmi z plastov, papiera, skla a kovov.

Vymeň elektro za lopty – projekt ekologického zberu elektroodpadu v školách a vzdelávacích inštitúciách od roku 2014. V roku 2018 sa do projektu zapojilo 94 škôl, ktorým sme zaslali takmer 500 kusov rôznych športových potrieb. V rámci projektu sa vyzbieralo viac ako 53 500 kg elektroodpadu.

e-Deratizácia 2018 – bezplatný zber elektroodpadu a použitých prenosných batérií z firiem a inštitúcií v rámci celého Slovenska. Počas roka sme vyviezli 728 ton elektroodpadu z 543 firiem a inštitúcií z celého Slovenska.

MFF Ekotopfilm-Envirofilm 2018 – medzinárodný filmový festival filmov o ochrane životného prostredia a udržateľnosti, v rámci ktorého SEWA vzdeláva deti a mládež v oblasti správných návykov pri triedení zložiek komunálneho odpadu.

Zbierame použité batérie so Šmudlom 2017/2018eko-výchovný program spojený so zberom batérií pre deti predškolského veku v spolupráci s neziskovou organizáciou Daphne. V rámci projektu deti spolu so Šmudlom riešia záhadu znečisteného lesa. Škôlkari sa naučia, ako správne triediť odpady, špeciálne použité batérie a do akých nádob ich je potrebné zahodiť. Do projektu sa zapojilo 82 materských škôl, ktoré spolu vyzbierali takmer 6 ton použitých batérií.

ElektroOdpad-Dopad 2017/2018 – pilotný projekt rovesníckeho vzdelávania v spolupráci so Živicou pre základné a stredné školy zameraný na životný cyklus elektrospotrebičov, cieľom ktorého je naučiť deti a mládež k zodpovednému správaniu voči ekosystému.

Nehádžme všetko do jedného vreca – audio-vzdelávacia séria zameraná na správne triedenie odpadov určená pre žiakov základných a stredných škôl. Obsahuje 7 samostatných nahrávok, z ktorých sa poslucháči dozvedia, ako správne nakladať s elektroodpadom, použitými batériami a s odpadmi z plastov, papiera, skla a kovov.

Vymeň elektro za lopty – projekt ekologického zberu elektroodpadu v školách a vzdelávacích inštitúciách od roku 2014.

e-Deratizácia 2017 – bezplatný zber elektroodpadu a použitých prenosných batérií z firiem a inštitúcií v rámci celého Slovenska.

MFF Ekotopfilm-Envirofilm 2017 – medzinárodný filmový festival filmov o ochrane životného prostredia, v rámci ktorého SEWA spolupracuje s Naturpackom a vzdeláva deti v oblasti správneho triedenia komunálnych odpadov.

Vymeň elektro za lopty! – 3. ročník zberu elektroodpadu zo škôl a vzdelávacích inštitúcií v rámci celého Slovenska.

e-Deratizácia 2016 – bezplatný zber elektroodpadu a použitých prenosných batérií z firiem a inštitúcií v rámci celého Slovenska.

B-box – edukačná papierová krabička určená na zber použitých batérií z domácností, ktorá je distribuovaná prostredníctvom vybraných sietí zmluvných elektro predajní a v rámci mnohých programov a podujatí.

MFF Ekotopfilm-Envirofilm 2015/2016 – medzinárodný filmový festival filmov o ochrane životného prostredia. V rámci Junior festivalu spolupracujeme so spoločnosťou Naturpack a vzdelávame deti ako a prečo je správne triediť komunálne odpady.

Čistíme Slovensko – v spolupráci so spoločnosťou NAY sme už druhý rok zbierali zabudnuté elektrospotrebiče v pivnicicach a na povalách na celom území Slovenska.

Let´s clean Slovakia – zber použitých batérií v spolupráci s vybranými distribútormi a predajnými sieťami v rámci celoeurópskej iniciatívy „Let´s clean Europe“.

Deň Zeme – v rámci Dňa Zeme sme školám ponúkli voľnočasové a edukačné pomôcky na ekologickú výchovu.