Kampane a projekty 2021

Spoločne s našimi partnermi prostredníctvom eko-výchovných projektov vzdelávame deti a mládež a šírime myšlienku ochrany životného prostredia. Cieľom našich projektov je prepojiť teóriu s praxou a vypestovať u detí správne návyky. Chceme, aby sa deti naučili nielen správne zaobchádzať s odpadmi, ale aby vedeli, že dôležité je odpadom predchádzať a keď vznikne ako sa s ním vysporiadať s čo najmenšími dopadmi na ekosystém. Rovnako vzdelávame aj obyvateľov zmluvných obcí, ktorým zasielame každý štvrťrok informačno-vzdelávacie letáky. Konečných užívateľov produktov – spotrebiteľov vzdelávame prostredníctvom článkov a oznamov v masmédiách. Sme partnerom rôznych festivalov a podujatí, na ktorých vzdelávame návštevníkov v oblasti ochrany prírody.

Aktivity z uplynulých rokov

Vymeň elektro za lopty – do projektu sa v r. 2020 zapojilo 94 škôl, ktoré vyzbierali takmer 54 ton elektroodpadu. Všetky zapojené školy získali odmenu v podobe rôznych športových potrieb a tiež Zelený certifikát s logom, ktoré si môžu umiestniť na svojej webovej stránke a deklarovať tak svoj pozitívny prístup k životnému prostrediu.

Zbierame použité batérie so Šmudlom 4  eko-výchovný projekt realizovaný v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE, určený pre škôlkarov z vybraných krajov a miest. Deti spolu s neporiadnym Šmudlom riešia záhadu znečisteného lesa, pričom sa učia ako správne nakladať s odpadmi. Projekt je venovaný primárne použitým batériám, ktoré deti zbierajú do špeciálnych škatuliek tzv. B-boxov. Od roku 2017 do decembra 2020 sa eko- výuky zúčastnilo takmer 13 tisíc detí a odučili sme 739 hodín.

ElektroOdpad-Dopad 2019/2020 – tretieho ročníka sa zúčastnilo 15 základných a stredných škôl, ktoré projekt ukončili zaujímavými projektami. Naďalej s nami zbiera elektroodpad 58 škôl, ktoré do konca roka 2020 vyzbierali 34 ton elektroodpadov.

Nehádžme všetko do jedného vreca – audio-vzdelávacia séria zameraná na správne triedenie odpadov určená pre žiakov základných a stredných škôl. Obsahuje 7 samostatných nahrávok, z ktorých sa poslucháči dozvedia, ako správne nakladať s elektroodpadom, použitými batériami a s odpadmi z plastov, papiera, skla a kovov.

e-Deratizácia 2020 – do bezplatného zberu elektroodpadu a použitých prenosných batérií sa zapojilo 642 firiem a inštitúcií, ktoré nám odovzdali 764 ton elektroodpadov. V marci obdržia všetky firmy Zelený certifikát a logo, ktoré si môžu umiestniť na svojich webových stránkách.

MFF Ekotopfilm-Envirofilm 2020– medzinárodný filmový festival so zameraním na ochranu životného prostredia a trvalú udržateľnosť sa v r. 2020 realizoval prostredníctvom online vysielaní. SEWA bola hlavným partnerom festivalu v meste Partizánske. Okrem toho sa podieľame na vzdelávaní detí a mládeže v rámci Junior festivalu.

Vzdelávacia kampaň v lokálnych rádiách – v priebehu roka 2019 sme každý štvrťrok uverejnili v dvadsiatich lokálnych rádiách dva informačné oznamy, ktorých cieľom bolo vzdelávať občanov v oblasti správneho nakladania s odpadmi.

Vymeň elektro za lopty – projekt ekologického zberu elektroodpadu zo škôl a vzdelávacích inštitúcií, ktorý odštartoval v roku 2014. Od jeho vzniku až do konca decembra 2019 sa do projektu zapojilo 524 škôl, ktorým sme zaslali takmer 1 700 kusov rôznych športových potrieb. V rámci projektu vyzbierali školy a vzdelávacie inštitúcie viac ako  326 ton elektroodpadu.

Zbierame použité batérie so Šmudlom 3  eko-výchovný program spojený so zberom batérií určený pre materské školy vo vybraných mestách. Deti spolu s neporiadnym Šmudlom riešia záhadu znečisteného lesa, pričom sa učia ako správne nakladať s odpadmi. Projekt je venovaný použitým batériám, ktoré deti zbierajú do špeciálnych škatuliek tzv. B-boxov. Realizujeme ho v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE, ktorý zabezpečuje výuku. 

ElektroOdpad-Dopad 2019/2020 – tretí ročník rovesníckeho vzdelávania na vybraných základných a stredných školách, realizovaný v spolupráci s neziskovou organizáciou Živica. Cieľom projektu je priniesť žiakom a študentom zaujímavé informácie o elektrozariadeniach, od ich výroby až po recykláciu. Úlohou 15 školských tímov, zložených zo žiakov a učiteľov, je vzdelávať komunitu v oblasti zodpovedného správania sa v oblasti spotreby elektrozariadení. Súčasťou projektu je aj vydanie metodickej príručky pre pedagógov materských, základných a stredných škôl, ktorá vyšla v decembri 2019. Obsahuje napríklad 14 aktivít pre žiakov od 4 do 18 rokov. Viac o príručke sa dozviete tu.

Nehádžme všetko do jedného vreca – audio-vzdelávacia séria zameraná na správne triedenie odpadov určená pre žiakov základných a stredných škôl. Obsahuje 7 samostatných nahrávok, z ktorých sa poslucháči dozvedia, ako správne nakladať s elektroodpadom, použitými batériami a s odpadmi z plastov, papiera, skla a kovov.

e-Deratizácia 2019 – bezplatný zber elektroodpadu a použitých prenosných batérií z firiem a inštitúcií v rámci celého Slovenska. Počas roka sme vyviezli takmer 854 ton elektroodpadu z 693 firiem a inštitúcií z celého Slovenska.

MFF Ekotopfilm-Envirofilm 2019 – medzinárodný filmový festival so zameraním na ochranu životného prostredia a trvalú udržateľnosť. V rámci Junior festivalu SEWA vzdeláva deti a mládež v oblasti ekológie, predchádzania vzniku odpadov a v triedení jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.

Kultúrny festival osobného rozvoja KuFOR 2019, Strážske – SEWA, a.s. bola vzdelávacím partnerom 1. ročníka festivalu v oblasti ekologického nakladania s odpadmi. Lektorka prostredníctvom pripravených aktivít a hier otestovala účastníkov v oblasti správneho nakladania s komunálnymi odpadmi.

Vzdelávacia kampaň v lokálnych rádiách – v priebehu roka 2019 sme každý štvrťrok uverejnili v dvadsiatich lokálnych rádiách dva informačné oznamy, ktorých cieľom bolo vzdelávať občanov v oblasti správneho nakladania s odpadmi.

Zbierame použité batérie so Šmudlom 2 eko-výchovný program spojený so zberom batérií určený pre deti predškolského veku v spolupráci s Daphne. Do projektu sa v šk. roku 2018/2019 zapojilo 104 materských škôl a 3 400 detí sa zúčastnilo výuky spolu so Šmudlom.

ElektroOdpad-Dopad 2018/2019 – projekt rovesníckeho vzdelávania v spolupráci so Živicou pre základné a stredné školy zameraný na životný cyklus elektrospotrebičov, cieľom ktorého je naučiť deti a mládež k zodpovednému správaniu pri nákupe elektrospotrebičov a pri nakladaní s elektroodpadom. Do projektu bolo zapojených 12 škôl.

Nehádžme všetko do jedného vreca – audio-vzdelávacia séria zameraná na správne triedenie odpadov určená pre žiakov základných a stredných škôl. Obsahuje 7 samostatných nahrávok, z ktorých sa poslucháči dozvedia, ako správne nakladať s elektroodpadom, použitými batériami a s odpadmi z plastov, papiera, skla a kovov.

Vymeň elektro za lopty – projekt ekologického zberu elektroodpadu v školách a vzdelávacích inštitúciách od roku 2014. V roku 2018 sa do projektu zapojilo 94 škôl, ktorým sme zaslali takmer 500 kusov rôznych športových potrieb. V rámci projektu sa vyzbieralo viac ako 53 500 kg elektroodpadu.

e-Deratizácia 2018 – bezplatný zber elektroodpadu a použitých prenosných batérií z firiem a inštitúcií v rámci celého Slovenska. Počas roka sme vyviezli 728 ton elektroodpadu z 543 firiem a inštitúcií z celého Slovenska.

MFF Ekotopfilm-Envirofilm 2018 – medzinárodný filmový festival filmov o ochrane životného prostredia a udržateľnosti, v rámci ktorého SEWA vzdeláva deti a mládež v oblasti správných návykov pri triedení zložiek komunálneho odpadu.

Zbierame použité batérie so Šmudlom 2017/2018eko-výchovný program spojený so zberom batérií pre deti predškolského veku v spolupráci s neziskovou organizáciou Daphne. V rámci projektu deti spolu so Šmudlom riešia záhadu znečisteného lesa. Škôlkari sa naučia, ako správne triediť odpady, špeciálne použité batérie a do akých nádob ich je potrebné zahodiť. Do projektu sa zapojilo 82 materských škôl, ktoré spolu vyzbierali takmer 6 ton použitých batérií.

ElektroOdpad-Dopad 2017/2018 – pilotný projekt rovesníckeho vzdelávania v spolupráci so Živicou pre základné a stredné školy zameraný na životný cyklus elektrospotrebičov, cieľom ktorého je naučiť deti a mládež k zodpovednému správaniu voči ekosystému.

Nehádžme všetko do jedného vreca – audio-vzdelávacia séria zameraná na správne triedenie odpadov určená pre žiakov základných a stredných škôl. Obsahuje 7 samostatných nahrávok, z ktorých sa poslucháči dozvedia, ako správne nakladať s elektroodpadom, použitými batériami a s odpadmi z plastov, papiera, skla a kovov.

Vymeň elektro za lopty – projekt ekologického zberu elektroodpadu v školách a vzdelávacích inštitúciách od roku 2014.

e-Deratizácia 2017 – bezplatný zber elektroodpadu a použitých prenosných batérií z firiem a inštitúcií v rámci celého Slovenska.

MFF Ekotopfilm-Envirofilm 2017 – medzinárodný filmový festival filmov o ochrane životného prostredia, v rámci ktorého SEWA spolupracuje s Naturpackom a vzdeláva deti v oblasti správneho triedenia komunálnych odpadov.

Vymeň elektro za lopty! – 3. ročník zberu elektroodpadu zo škôl a vzdelávacích inštitúcií v rámci celého Slovenska.

e-Deratizácia 2016 – bezplatný zber elektroodpadu a použitých prenosných batérií z firiem a inštitúcií v rámci celého Slovenska.

B-box – edukačná papierová krabička určená na zber použitých batérií z domácností, ktorá je distribuovaná prostredníctvom vybraných sietí zmluvných elektro predajní a v rámci mnohých programov a podujatí.

MFF Ekotopfilm-Envirofilm 2015/2016 – medzinárodný filmový festival filmov o ochrane životného prostredia. V rámci Junior festivalu spolupracujeme so spoločnosťou Naturpack a vzdelávame deti ako a prečo je správne triediť komunálne odpady.

Čistíme Slovensko – v spolupráci so spoločnosťou NAY sme už druhý rok zbierali zabudnuté elektrospotrebiče v pivnicicach a na povalách na celom území Slovenska.

Let´s clean Slovakia – zber použitých batérií v spolupráci s vybranými distribútormi a predajnými sieťami v rámci celoeurópskej iniciatívy „Let´s clean Europe“.

Deň Zeme – v rámci Dňa Zeme sme školám ponúkli voľnočasové a edukačné pomôcky na ekologickú výchovu.