Dovážate elektrozariadenia? Toto by vám mala poskytnúť OZV

Vitajte pri našom novom seriáli blogov. Budeme sa vám v nich snažiť priniesť podrobné informácie o problematike elektroodpadu. V  prvej časti sa pozrieme na povinnosti dovozcov/výrobcov elektrozariadení a akými spôsobmi sa o tieto povinnosti stará SEWA.

Každý dovozca alebo výrobca elektrozariadení na Slovensku má z hľadiska zákona o odpadoch tri skupiny povinností zvyčajne v štyroch komoditách (elektrozariadenia, batérie, obaly a neobalové výrobky). Môžeme si to uviesť na konkrétnom príklade. Pri kúpe nového televízora je samotný prístroj zabalený v obale. A zvyčajne sú k ovládaču priložené batérie a manuál, čo je neobalový výrobok. Dovozca/výrobca tohto televízora je zároveň dovozcom obalov, neobalových výrobkov a batérií. Má teda obdobné povinnosti pre obaly, neobalové výrobky a batérie ako pri elektrozariadení. V SEWA to riešime prostredníctvom tzv. one-stop shop: pre takéhoto dovozcu/výrobcu vieme splniť nielen všetky povinnosti za komoditu elektro (administratívne, zabezpečenie zberu a vzdelávanie), ale aj za obaly, batérie a neobalové výrobky. O všetky štyri sa my v SEWA klientovi dokážeme postarať tak, aby na jednej strane zodpovedali aktuálnej legislatíve a na strane druhej i predstavám klienta našej organizácie.

Administratívne povinnosti

Pojmom administratívne povinnosti môžeme označiť registráciu spoločnosti a pravidelné ohlásenia prostredníctvom príslušných formulárov, ktoré má pre tieto účely vytvorené ministerstvo. Toto všetko však dokážeme v spoločnosti SEWA urobiť za nášho klienta. Pre neho to znamená len registráciu cez náš registračný formulár a po každom štvrťroku nám oznámi, aký tovar a v akom množstve na Slovensko priviezol. My tieto dáta spracujeme a transformujeme ich do formy, ktorú si ministerstvo zvolilo. To znamená, že klienta zaregistrujeme a plníme všetky s tým spojené povinnosti. Samozrejme, súčasťou našej práce je aj informovanie klienta o poplatkoch, ktoré boli za neho odvedené a akým spôsobom si takto splnil svoje povinnosti. Môžeme teda povedať, že za klienta plníme všetky registračné, evidenčné a ohlasovacie povinnosti. A zároveň mu, v prípade, že nám odovzdá elektroodpad, vystavíme potvrdenia o ekologickej recyklácii elektroodpadu.

Zabezpečenie zberu elektroodpadu

Zabezpečenie zberu je povinnosť, ktorá by mohla spôsobovať nejednému dovozcovi problémy. Niektorí z nich sú len distribútori, a tak vytvárať spolupráce s viacerými zbernými dvormi by pre nich bolo časovo a finančne náročné. Vtedy prichádzame na rad my. Vďaka recyklačnému poplatku, ktorý platí predajcom elektrospotrebičov každý kupujúci, môžeme v SEWA, okrem iného, tiež spolupracovať so zbernými dvormi, školami, mestami, obcami a vyššími územnými celkami po celom Slovensku a odvážať od nich starý elektroodpad na recykláciu. Vyzbierané množstvá následne rozpočítavame medzi našich klientov. Kritériom je typ elektroniky, ktorý doviezli, v akom množstve a koľko elektroodpadu za ňu musia podľa aktuálne platnej legislatívy vyzbierať. Na konci roka potom každý z klientov dostane vyhodnotenie, na koľko percent splnil svoje povinnosti. Nikdy to však nie je menej než ako stanovuje legislatíva.

Environmentálne vzdelávanie

Treťou a poslednou povinnosťou dovozcov/výrobcov je povinné vzdelávanie. Aj túto však za nich realizujeme my. Sú to práve naši klienti, vďaka ktorým fungujú ekovýchovné programy Vymeň elektroodpad za lopty, Zbierame použité batérie so Šmudlom, Ekotopfilm-Envirofilm či ElektroOdpad-Dopad. Napríklad hlavnou myšlienkou vzdelávacieho programu Vymeň elektroodpad za lopty je, že čím viac elektroodpadu sa na školách vyzbiera, tým viac športových odmien žiaci získajú. Projekt Zbierame použité batérie so Šmudlom je interaktívna hra pre deti. Dozvedia sa v nej, čo sa deje s batériami, keď ich vyhodia a prečo by ich mali recyklovať. Ekotopfilm-Envirofilm je Medzinárodný filmový festival zameraný na ekovýchovu a šírenie myšlienky ochrany životného prostredia. Poslaním vzdelávacieho projektu ElektroOdpad-dopad je rovesnícke vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl. Dvanásť tímov v zložení dvaja žiaci a jeden pedagóg za každú školu vzdelávajú a informujú svojich rovesníkov – spolužiakov. Hlavnou témou je negatívny vplyv nadmernej spotreby elektrospotrebičov na životné prostredie a ľudské zdravie. Takýmto spôsobom nielen plníme povinnosti, ktoré našim klientom určuje legislatíva. Zároveň sa snažíme vytvárať projekty, ktoré sú prospešné pre komunity a mestá.

Veríme, že sme vám aspoň trošku priblížili povinnosti, ktoré sú spojené s dovozom elektrozariadení na Slovensko a to, akým spôsobom ich za klientov spoločnosti SEWA plníme. V ďalšom diele sa detailnejšie pozrieme na to, čo všetko by ste mali požadovať od dobrej organizácie zodpovednosti výrobcov a tiež si povieme viac o tzv. one-stop shop.