Recyklačné poplatky

Nevyčerpanú časť recyklačných poplatkov vraciame späť klientom po ukončení roka v súlade s § 28 ods. 4 písm. m) zákona č. 79/2015 o odpadoch.

Kontaktujte nás, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku podľa Vášho sortimentu.

 

Cenník EEZ (platný od 1. januára 2021)

Cenník Batérie a akumulátory 

Cenník Obaly a neobalové výrobky 

Recyklačné poplatky

Cenník EEZ (platný od 1. januára 2021)

 

Cenník Batérie a akumulátory 

Cenník Obaly a neobalové výrobky 

Recyklačné poplatky

Cenník EEZ (platný od 1. januára 2020)

 

Cenník Batérie a akumulátory 

Cenník Obaly a neobalové výrobky 

Recyklačné poplatky 2019

Cenník EEZ (platný od 1. januára 2019)

Od 1. januára 2019 prechádzame na novú kategorizáciu EEZ, čím sa mení aj štruktúra cenníka. Recyklačné poplatky zostávajú v rovnakej výške.

Cenník Batérie a akumulátory 

Cenník Obaly a neobalové výrobky 

Recyklačné poplatky

Cenník EEZ (platný od 1. júla 2017)

Od 1. júla 2017 SEWA, a.s. znižuje ceny vybraných položiek elektra.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste informáciu o znížení cien poslali v dostatočnom predstihu aj Vašim obchodným partnerom. Vy aj oni tak budete mať dostatok času pripraviť sa a zabezpečiť legislatívnu povinnosť uvádzať recyklačný poplatok viditeľným spôsobom v celom distribučnom reťazci (táto povinnosť sa vzťahuje iba na EEZ z domácnosti) s aktuálnymi cenami platnými po 1. júli 2017. Predajca je totiž povinný viditeľným spôsobom uvádzať kusovú sadzbu recyklačného poplatku konečnému spotrebiteľovi a jeho výška sa nesmie meniť v celom distribučnom reťazci.

 

Cenník EEZ (platný od 1. januára 2017)

Od 1. januára 2017 SEWA, a.s. znižuje ceny elektra a prenosných batérií.

Odporúčame Vám zaslať túto informáciu v dostatočnom predstihu aj Vašim obchodným partnerom, aby bolo možné zabezpečiť legislatívnu povinnosť uvádzania recyklačného poplatku viditeľným spôsobom v celom distribučnom reťazci (táto povinnosť sa vzťahuje iba na EEZ z domácnosti) s aktuálnymi cenami platnými od 1.1.2017.

Pripomíname, že predajca je povinný uvádzať kusovú sadzbu recyklačného poplatku konečnému spotrebiteľovi a jeho výška sa nesmie meniť v celom distribučnom reťazci. SEWA  umožňuje výrobcom, dovozcom, distribútorom a predajcom napĺňať túto zákonnú povinnosť fakturovaním kusových sadzieb recyklačných poplatkov v daných kategóriách elektrozariadení z domácnosti.

 

Cenník Batérie a akumulátory (platný od 1. januára 2017)

Cenník – Batérie a akumulátory

Cenník Obaly a neobalové výrobky (platný od 1. júla 2016)

Uvádzanie recyklačného poplatku viditeľným spôsobom – praktické rady

S predajom elektrozariadení určených pre použitie v domácnosti sa spája aj povinnosť uvádzať tzv. recyklačný poplatok viditeľným spôsobom. Recyklačný poplatok slúži na úhradu nákladov na ekologickú recykláciu daného elektrozariadenia na konci jeho životnosti. Má informovať spotrebiteľa o tom, že po skončení životnosti nebude platiť žiadne poplatky za odovzdanie daného elektrozariadenia do systému recyklácie. Uvádzať jeho výšku viditeľným spôsobom stanovuje zákon o odpadoch.

Koho sa táto povinnosť týka?

Povinnosť uvádzať recyklačný poplatok platí pre celý distribučný reťazec (v rovnakej výške) a teda od výrobcu/ dovozcu cez distribútora až po predajcu, ktorý predáva dané elektrozariadenie konečnému spotrebiteľovi.

Je potrebné uvádzať recyklačný poplatok viditeľným spôsobom na všetky elektrozariadenia?

Povinnosť uvádzať recyklačný poplatok viditeľným spôsobom sa vzťahuje iba na elektrozariadenia s použitím v domácnosti*) a teda nie na všetky elektrozariadenia uvádzané na trh.

Pomôcka: SEWA vo svojom cenníku uvádza typy elektrozariadení, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje.

Ako ho uvádzať?

Forma uvádzania recyklačného poplatku je definovaná zákonom a poskytuje nasledujúce alternatívy: na daňovom doklade alebo obdobnom doklade alebo na obale, etikete alebo na samotnom elektrozariadení.

Keďže recyklačný poplatok je potrebné uvádzať viditeľným spôsobom v celom distribučnom reťazci, ako najpraktickejšia forma sa javí informovať o výške recyklačného poplatku v rámci daňového dokladu – či už na faktúre alebo pokladničnom bločku. Jeho výška je rovnaká pre celý distribučný reťazec, čo znamená, že takú istú sumu, akú zaplatí výrobca či dovozca, platí aj predajca a samotný spotrebiteľ.

Postačuje uviesť na daňovom doklade informáciu, že cena zahŕňa aj recyklačný poplatok?

Výška recyklačného poplatku by mala byť presne vyčíslená pre daný typ predávaného elektrozariadenia ako samostatná položka.

Aká je výška recyklačného poplatku?

V zmysle zákona výška recyklačného poplatku nesmie presiahnuť najlepší odhad nákladov na zber, prepravu a spracovanie daného elektrozariadenia.

Pomôcka: SEWA stanovuje výšku recyklačného poplatku podľa typu elektrozariadenia za kus (nie za kg).  Uvádzaním rovnakého poplatku, aký výrobcovi/dovozcovi fakturovala jeho OZV/dodávateľ je táto povinnosť viac než splnená. Výrobca totiž neuvádza odhad nákladov, ale presne ten náklad, ktorý má daný výrobca so zabezpečením svojich povinností.

I