Nová kategorizácia elektrozariadení

Nová kategorizácia elektrozariadení

Nová kategorizácia elektrozariadení – pomôcka pre výrobcov a dovozcov.

Nová kategorizácia elektrozariadení je ústrednou témou nového vydania SEWA SPRAVODAJ, ktorého cieľom je vysvetliť aktuálne legislatívne zmeny v povinnostiach výrobcov a dovozcov. Ide o zmeny v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiacich vykonávacích predpisov vyplývajúce zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení. V praxi ide o 2 podstatné zmeny:

  1. Zmena vo vymedzení rozsahu elektrozariadení, ktoré spadajú pod zákon o odpadoch – tzv. „otvorený rozsah“ – od 15. 08. 2018;
  2. Kategorizácia elektrozariadení – od 01. 01. 2019;

Ambíciou tohto materiálu je, aby bol jednoduchý a zrozumiteľný pre cieľovú skupinu, ktorá sa profesionálne nevenuje problematike odpadového hospodárstva. Vychádzame pri tom z platnej legislatívy a známych legislatívnych zámerov v SR, ale tiež z materiálov vysvetľujúcich európsku smernicu a v neposlednom rade z našich dlhoročných skúseností.

 

Pomôcka pre výrobcov elektrozariadení pre správne zaradenie EEZ:

SEWA SPRAVODAJ

CENNÍK EEZ (platný od 1. januára 2021)